Årsberetning 2017

| mar 23, 2017 |

Årsmøtet 2016 ble holdt 22.mars 2017 i Legatsalen, ca. 46 personer var tilstede. Ny leder Kåre Preben Hegland ønsket alle velkommen. Innkalling, annonse i KV ble godkjent. Hegland ble valgt som møteleder, Nora Bothner og Linn C. Endresen som årsmøtets referenter.

Kari Køhler og Bjørn Olaf Isaksen delte på å lese årsberetningen. Årsberetningen ble deretter godkjent.

Kasserer Oddbjørn Gudmestad leste først Resultatregnskap og Balanse og deretter revisor Jens Sandbergs revisjonsberetning.

Posten i resultatregnskapet ”Andre fremmede tjenester” bør endres til ”Godtgjørelse kasserer”

Innkomne forslag

Det var kommet inn tre forslag til vedtektsendringer. To av forslagene gjaldt endring av §5 og §6; ett forslag fra styret og ett forslag fra en tidligere redaksjonskomitéen. Ett forslag fra Aslak Thorsen gjaldt tillegg til habilitetsregler i §5.

Saken om vedtektsendring av §5 og §6 utløste noe debatt og Anne-Kristine Aas, Kai Køhler, Aslak Thorsen, Arvid Sand og Vidar Paus-Knudsen hadde innlegg hvor de la fram sine synspunkter. Det ble deretter stemt over de to forslagene, hvor styrets forslag fikk flertall. Flere av de frammøtte uttrykte usikkerhet rundt avstemningen og forslagene. Dette utløste ny debatt, hvor resultatet ble at styret gikk tilbake på ordlyden ”bokkomité og dens leder”. De nye vedtekter lyder som følger:

. §5 
Historielaget ledes av et styre som består av 7 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer/forretningsfører og 3 styremedlemmer. Alle velges ved særskilt valg. I tillegg velges 3 varamedlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år. Hvert år trer avvekslende leder og nestleder ut, sammen med 2 eller 3 av de øvrige styremedlemmer. Første gang foregår dette etter loddtrekning, senere etter tur. Varamedlemmene velges for 1 år av gangen. Det tilstrebes at to styremedlemmer kommer fra øydistriktet/tidl. Skåtøy kommune. Styret har møte når det er nødvendig, men minst en gang i året. Det kan ikke gjøres vedtak uten at leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er til stede. Styret velger nødvendige arbeidsgrupper.

. §6 
Styret er ansvarlig utgiver av alle publikasjoner som historielaget gir ut. Dette gjelder både trykte publikasjoner og slike som er lagt ut på historielagets hjemmeside på internett. Styret velger redaktør og redaksjonskomité. Redaktøren møter i styret når saker vedr. bokutgivelser skal behandles. 


Endringene ble enstemming vedtatt.

Kåre Preben Hegland kom med et utsettelsesforslag på forslaget til Aslak Thorsen angående habilitetsregler. Utsettelsesforslaget besto i at styret jobber med denne saken på styremøter i inneværende år, og saken om habilitet vil bli tatt opp igjen på styremøtet i 2018.

Styrets forslag, vedtatt på styremøte 31/5-17:

Kragerø og Skåtøy Historielags innhabilitetsregler er lik Forvaltningsloven §6 første led (a-e) og §6 annet led. Styret avgjør spørsmål om habilitet.

Det ble vedtatt at årsmøtereferat legges ut på Historielaget hjemmeside innen 14 dager etter årsmøtet. Lik praksis på referat etter styremøter.

Orienteringer under årsmøtet:

Kåre Preben Hegland la fram brev til Kragerø kommune v/ ordfører hvor historielaget utrykker skuffelse over kommunens bestemmelse om å ikke videreføre stillingen byantikvar. Årsmøtet henstiller kommunen i dette brevet om å omgjøre sitt vedtak. Årsmøtet vedtok å sende dette brevet til Kragerø kommune.

Jean Aase orienterte om situasjonen på Berg Kragerø Museum. Utstillingen fra 2003 rigges nå ned og ny utstilling skal være på plass i slutten av juni. Denne har fått tittelen ”Virke og yrke i Kragerø – den gang da, og Kragerø NÅ!”. Utstillingen holder åpen i sommer.

Styret har bestått av:

Følgende ble enstemmig valgt etter at Sam Lunøe la frem valgkomiteens forslag:

Styret:

Leder: Kåre Preben Hegland, på valg.

Styremedlem/nestleder: Bjørn Olaf Isaksen, gjenvalg (1 år)

Styremedlem/ sekretær: Nora Bothner, gjenvalg (1 år)

Styremedlem/ sekretær: Linn C. Endresen, gjenvalg (1 år)

Kasserer/forretningsfører: Oddbjørn Gudmestad , på valg

Styremedlem: Trygve Braatø, på valg

Styremedlem: Per Johnny Thoresen , på valg

Varamedlem: Steinar Sannes, på valg

Varamedlem: Else Bjørg Finstad, på valg

Varamedlem: Lone Laland, på valg

Revisor: Jens Sandberg, på valg

Valgkomiteen, forslag fra styret:

Sam Lunøe, Ann-Kristine Aas og Vidar Paus-Knudsen.

Redaksjonskomité: Arvid Slettebakken, Steinar Sannes, Vidar Paus-Knutsen, Magne Settem, Bjørn Olaf Isaksen. Oppnevnes av styret.

Kari Køhler takket Birgitte Andersen med blomster for jobben hun har gjort med Bibliografi (artikler i Historieglimt).

Bjørn Olaf Isaksen takket Kari Køhler for sin innsats i 8 år som sekretær med blomster og vin. Kari holdt en kort takketale.

Kr.150 pr. medlem ble vedtatt som kontingent.

I 2017 har vi hatt en nedgang i medlemsmassen med 17 til totalt 731 medlemmer per 31.12.17. Positivt at det i 2017 har vært en mindre reduksjon av medlemsantallet enn i de foregående år.

Styremøter:

Det har vært holdt 6 styremøter i 2017. Mellom styremøtene har det også vært god kontakt mellom styret enten pr. telefon eller via e-post.

I tillegg har forespørsler pr. e-post vært fulgt opp, enten fra styret eller brakt videre til personer som kan bidra med opplysninger.

Historielaget tok initiativ til samarbeid med Berg-Kragerø Museums Venner og Kragerø Faste billedgalleri på Berg Kragerø Museum 8/11-17.

Alle 3 foreninger er positive til samarbeid.

Arrangementer:

  • Historielaget, i samarbeid med Berg – Kragerø Museums venner, markerte Kulturminnedagen med en kulturminnevandring i Studsdalen søndag 17. september. Kai Køhler var guide

Turen gikk på Folkestien i Studsdalen hvor grensekorsene, som viser hvor grensen mellom Kragerø kjøpstad og Skåtøy herred ble trukket, var spesielt i fokus. Flere steder langs stien er det også tydelige spor av tyskernes anlegg.

Ca. 40 personer deltok på vandringen som endte i Frydensborg Gård Barnehage. Her ble det servert kaffe og kake. Ulf Hamran fortalte om gårdens historie.

  • Historielaget deltok på utstillingen Virke og yrke i Kragerø den gang da og Kragerø nå, med visning av bl.a. bøker/trykksaker utgitt av Historielaget.

  • Presentasjon av Historieglimt 2017.

Nærmere 50 personer var samlet på biblioteket torsdag 7. desember. Kvelden startet med flott sang av Helene C. Endresen, Vilde Moen og Sofie Carlsten fra Kragerø Kulturskole, lærer Annika Westgård på piano. Deretter vekslet Kåre Preben Hegland og Bjørn Olaf Isaksen på å presentere artiklene i Historieglimt 2017.

I pausen sørget biblioteket og bibliotekvennene for hyggelig ramme rundt arrangementet med servering av pepperkaker og gløgg.

Etter pause var det fellessang av Kulturskoleelevene, og det ble så overrakt gaver fra styret til disse.

Kragerø Faste Billedgalleri presenterte til slutt sin utstilling, som åpnet kort tid etter. Utstillingen het «Far og datter» – tegninger og skisser av Olaf og Synnøve Tangen.

Annen virksomhet:

Tradisjonen tro hadde vi også i år salgstand på Kragerø Torg, også med gode tilbud på eldre årsskrifter. Folk benyttet anledningen til å supplere/komplettere sine boksamlinger.

Sommersalget over 9 lørdager i perioden 24.06 til 19.08 beløp seg til totalt kr. 15.525 eller kun en økning på kr. 750 fra 2016.

Under «Julesalget» fristet vi med et tilbud på kr. 100 for utgavene: «1998 -, 1999 -, 2001 -, 2002 -, 2003 -, 2004 -, 2005 -, 2006 -, 2007 -, 2008 -, 2009 – og 2010». Tilbudet resulterte i et salg på ca. 850 eksemplar eller en reduksjon av bokbeholdningen fra ca. 5.600 eksemplar til ca. 4.800 eksemplar.

Julesalget pågikk daglig i perioden 07.12 til 21.12. Et totalsalg på kr. 30.900 mot kr. 25.850 i 2016.

Økonomisk støtte gaver:

  • Sannidal Historielag feiret sitt 75-års jubileum 20. august 2017. Historielagets leder, Kåre Preben Hegland, overrakte en gave til leder i Sannidal Historielag på kr. 10 000,-

  • Berg-Kragerø Museum venner: kr. 3.000, til 17. mai-arrangement.

  • Berg-Kragerø Museum venner: kr. 5.000, gave til Bergvennene etter Jean Aases bortgang.

  • Film om «Kragerøbanen»: kr. 5.000

  • Strøm / vedlikehold Dybedalsgruva: kr. 3.427

Økonomi 2017:

2017, med kun en utgivelse, har vært et forholdsvis rolig år. Året har imidlertid vært økonomisk positivt, da regnskapet for 2017 viser en er betydelig forbedring sett i forhold til resultatene for så vel 2016 som 2015.

Årsregnskapet viser et positivt Driftsresultat på kr. 33.173 mot negativt så vel i 2016 som i 2015 med henholdsvis kr. 49.551 og kr. 49.323.

Da vi i tillegg har mottatt en Gave stor kr. 50.000 og kun tildelt Gaver, som tidligere nevnt, beløpende til kr. 26.427, resulterer dette sammen med det positive Driftsresultat på kr. 33.173 samt Renteinntekter på kr. 9.851 i et positivt Årsresultat på kr. 66.597 mot negativt stort kr. 62.541 i 2016 og i 2015 negativt stort kr. 101.392.

Opplaget for «2017 – utgaven» var på 900 eksemplar. Restbeholdningen per 31.12.17 er på 190 eksemplar, et antall som bør være tilstrekkelig til å dekke en normal etterspørselen i 2018 for denne utgivelsen. For sammenligningens skyld har vi på samme tidspunkt en restbeholdningen på 200 eksemplar av «2016 – utgaven», 370 eksemplar for «2015 – utgaven» samt 220 eksemplar for «2014 – utgaven».

Til orientering kan nevnes at 2011 -, 2012 -, 2013 -, 2014 -, 2015 – samt 2016 utgavene utgjør ca. 1/3 part av restbeholdningen på ca. 4.800 eksemplar, så det er mye å hente av til gunstige tilbud også i 2018.

Historien må gjøres kjent for publikum. I 2018 bør det legges ytterlige innsats i å få redusert bokbeholdningen. Gode tilbud samt samarbeid med Kystbokhandelen, som til tross for litt sen oppstart med våre bøker i Julesalget, sto for ¼ part av tilbudssalget, «Ta 12 og betal kr. 100».

Det er og har vært ubetydelige forskjeller på rentebetingelsene i Skagerrak Sparebank og Sparebanken Sør. Vårt innskudd som nå er plassert i Skagerrak Sparebank har for tiden en rente på 1,30%.

I pausen var det servering av kaffe/te, påsmurte smørbrød og wienerstenger. Festkomiteen ved Eldbjørg Nilsen, Anne-Kristine Aas, Per Johnny Thoresen og Karl Kristian Nilsen fikk blomster, som takk for god bevertning.

Ernst Kalseth fortalte videre litt om postkortets historie og om sin egen samling av postkort, og tilslutt viste han en lysbildeserie som han kalte ”Gamle postkort forteller lokalhistorie”.

Kalseth fikk blomster av Historielagets leder for et interessant innblikk i hans samling.

Årsmøtet ble avsluttet med loddtrekning med fine gaver fra bl.a. Paulsen.

www.kragerohistorielag.no er Historielagets hjemmeside. Her kan en finne nyttige opplysninger om Historielaget og dets virksomhet, bibliografi, artikler i Historieglimt, 12. ajourførte utgave utarbeidet av Birgitte Andersen og Kragerø bibliotek.

Du finner oss også på Facebook.

For øvrig kan du kontakte Historielaget på mailadressen:

post@kragerohistorielag.no

Vi takker alle medlemmer og andre for støtte og hjelp gjennom året!

Kragerø, xxxxxx februar 2018.

I styret for Kragerø og Skåtøy Historielag

Kåre Preben Hegland – Bjørn Olaf Isaksen – Oddbjørn Gudmestad – Trygve Braatø – Per Johnny Thoresen – Nora Bothner – Linn Clausen Endresen

 

RESULTATREGNSKAP

2017

2016

Driftsinntekter

244.293

290.575

Materialer, trykking mv

88.613

197.999

Andre driftskostnader

122.507

142.127

DRIFTSRESULTAT

33.173

-49.551

Finansinntekter

9.851

11.341

Mottatte gaver

50.000

0

Gitte gaver

-26.427

-24.331

ÅRSRESULTAT

66.597

-62.541

BALANSE

2017

2016

EIENDELER

Varelager

10.000

10.000

Kortsiktige fordringer

41.792

56.065

Bankinnskudd

844.338

755.499

SUM EIENDELER

896.134

821.565

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital

829.388

762.791

Leverandørgjeld

66.727

57.674

Annen kortsiktig gjeld

20

1.100

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

896.134

821.565

Kragerø, 17.01.2018

Oddbjørn Gudmestad                                      Revisjonsberetning avgitt den 22.02.2018

Kasserer Jens Sandberg

Revisor