Årsberetningen 2018

jun 2, 2019 |

ÅRSBERETNING 2018

Årsmøtet 2017 ble holdt 15.mars 2018 i Legatsalen, ca. 30personer var tilstede. Årsmøtet startet med ett minutts stillhet for Jean Aase.

Leder Kåre Preben Hegland ønsket alle velkommen. Innkalling og annonse i KV ble godkjent. Hegland ble valgt som møteleder, Nora Bothner og Linn C. Endresen som årsmøtets referenter.

Nora Bothner og Linn C. Endresen delte på å lese årsberetningen. Årsberetningen ble deretter godkjent.

Kasserer Oddbjørn Gudmestad leste først Resultatregnskap og Balanse og deretter revisor Jens Sandbergs revisjonsberetning.

Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag, men det var ett utsettelsesforslag som omhandlet inhabilitetsregler.

Styrets forslag om at “Kragerø og Skåtøy Historielags inhabilitetsregler er lik Forvaltningsloven §6 første led (a-e) og §6 annet led. Styret avgjør spørsmål om habilitet”, ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Orienteringer under årsmøtet:

Kåre Preben Hegland orienterte om arrangementer som var planlagt i Historielagets jubileumsår.

Bjørn Olaf Isaksen orienterte om nytt format på neste års Historieglimt.

Historielaget har inngått samarbeid med Kragerø Skole. En av ungdomsskoleklassene skal lage en liten historie fra året som har gått, som skal inn i Historieglimt 2018. Historielaget ønsker å få opp interessen hos yngre mennesker og har bl.a. tilbudt seg å kunne bidra med historiefortelling i skolen. Håper dette kan bidra til lokalhistorieinteresse hos yngre.

Trygve Braatø har lagt ned et stort arbeid i en oversikt over artikkelforfattere og artikler i Historieglimt. Han har tatt utgangspunkt i en oversikt Bjørn Olaf Isaksen har laget, over alle artikler i Historieglimt. Braatø har sortert artiklene alfabetisk og systematisk satt opp årene på de forskjellige forfatterne. Han fant 116 artikkelforfattere og 375 artikler i tillegg til spesialbøkene som har blitt utgitt.

Styret har bestått av:

Leder Kåre Preben Hegland (2 år)

Nestleder Bjørn Olaf Isaksen (1 år)

Kasserer Oddbjørn Gudmestad ikke på valg

Sekretærer og styremedlemmer Nora Bothner og Linn C. Endresen ikke på valg

Styremedlem Trygve Braatø gjenvalg (2 år)

Styremedlem Per Johnny Thoresen gjenvalg (2 år)

Vara: Steinar Sannes, Else Bjørg Finstad og Lone Laland (gjenvalg 1 år

Revisor: Jens Sandberg (gjenvalg 1 år)

Valgkomiteen, bestående av Sam Lunøe, Anne Kristin Aas og Vidar Paus-Knudsen ble valgt for 1 år.

Kr.150 pr. medlem ble vedtatt som kontingent.

Kvelden ble avsluttet med foredrag av Per G. Norseng om et internasjonalt forskningsprosjekt, som startet på Berg-Kragerø Museum. Tittelen på foredraget var ”Den siste istid” – et prosjekt om fersk makrell, kald pils og den norske iseksportens rolle i det moderne gjennombruddet i Europa.

Nordseng fikk blomster for sitt foredrag. Sølvi Cranner og Ann Kristin Aas fikk blomster for sin innsats i Festkomiteen.

Styremøter:

Det har vært holdt 8 styremøter i 2018. Mellom styremøtene har det også vært god kontakt mellom styret enten pr. telefon eller via e-post.

I tillegg har forespørsler pr. e-post vært fulgt opp, enten fra styret eller brakt videre til personer som kan bidra med opplysninger.

I 2018 har det har vært en nedgang i medlemsmassen på 25 stk. Historielaget har nå 706 medlemmer.

Arrangementer:

Søndag 6. mai gikk turen til Jomfruland med «Gamle Kragerø». Vi hadde guidet tur med Ruth Ellegård. For alle de frammøtte ble dette også en fin tur i skjærgården, med ulik rute ut og inn med den gamle fergen til Jomfruland.

Lørdag 28. juli var det tur til Stråholmen hvor Torstein Kiil fortalte om øyas historie, samt at vi fikk en fin tur rundt på øya med Kiil som veiviser. Turen gikk denne gangen med Gaven.

I august feiret Berg Kragerø Museums venner Jeias dag, hvor Historielaget bidro. Tradisjonen tro ble det samling i hagen bak det gamle museet med kaffe og kaker.

Historielaget samarbeidet med Therese Thorén med forberedelser til «Historisk Aften» på Villa Bergland i anledning stedets 150 års jubileum.

3. november feiret Historielaget sitt 40 års jubileum med festmiddag på Villa Bergland med inviterte gjester. Historielagets første leder, Kai Køhler fortalte om Historielagets begynnelse. Karl Aarø bidro med et innslag med både humor og alvor. Jimmy Aasen holdt foredrag, «Kunstnerliv i Kragerø».

Kragerø kommune overrakte gave på kr. 5000.

Søndeled og Risør Historielag og Sannidal Historielag gav flotte bokgaver.

Presentasjon av Historieglimt 2018:

Rundt 80 personer var samlet på biblioteket torsdag 6. desember. Kvelden startet med flott sang av koret Octopus. Bjørn Olaf Isaksen presenterte artiklene i Historieglimt 2018.

Octopus bidro med mere sang før pausen, hvorbiblioteket og bibliotekvennene sørget for en hyggelig ramme rundt arrangementet med servering av pepperkaker og gløgg.

Etter pausen hadde Torstein Kiils et flott foredrag om Stråholmen på ca. én time.

Etter pausen var det utdeling av håndverker- og byggeskikkspris i regi av Kragerø kommune.

Trygve Braatø bidro som vanlig med salg bøker.

Annen virksomhet:

Tradisjonen tro hadde vi også i år salgstand på Kragerø Torg, også med spesielt gode tilbud på eldre årsskrifter. Folk benyttet anledningen til å supplere/komplettere sine boksamlinger.

Julesalget pågikk i perioden 7/12 til 20/12.

Økonomisk støtte gaver:

Kr. 3.000 til Berg-Kragerø Museum. Støtte «17. mai arrangement».

Kr. 12.400 til Berg-Kragerø Museum. Bøker for salg i kiosken.

Kr. 2.100 til Kragerø Faste Billedgalleri. Bøker til gevinster.

Kr. 5.000 til Filosofifestivalen. Støtte arrangement.

Kr. 5.000 «Kragerømalerne». Støtte arrangement.

Kr. 2.999 strøm til – samt vedlikehold av lysanlegget i

Dybedalsgruva

.

eller totalt kr. 30.499.

Jfr. også NOTE 6 «Gitte gaver».

Økonomi 2018:

I tillegg til «Historieglimt 2018», har vi i 2018 også gitt ut «KNUT WITH…ekte Kragerøgutt». Denne utgivelsen hadde et opplag på 360 eks.

Produksjonskostnadene for utgivelsen beløp seg til totalt kr. 55.965 eller kr. 155 per eksemplar.

Produksjonskostnadene for «Historieglimt 2018», som ble trykket i 960 eksemplar, var forsammenligningens skyld kr. 76.

Ved årsskifte har vi en restbeholdning på 90 eks. av «KNUT WITH…ekte Kragerøgutt» samt 330 eks av «Historieglimt 2018». Ut fra erfaring fra tidligere år har vi i 2018 hatt en salgssvikt på nye utgivelser på ca. 200 eksemplar eller et negativt utslag i «2018 regnskapet» på minimum ca. kr. 40.000.

Vi hadde en økning i «Sommersalget» i 2018 med kr. 3.575 fra kr. 15.525 i 2017 til kr. 19.100 i 2018,men dessverre en nedgang i «Julesalget» på kr. 11.630, fra kr. 30.900 i 2017 til kr. 19.270 i 2018.

Sett i forhold til Resultatregnskapet for 2017 er de største negative utslagene på utgiftssiden «Lønnkasserer», «Porto», «Profilering», «Hjemmeside, etablering», «Hjemmeside drift» samt «Møteutgifter» med ca. kr. 47.000. Det var imidlertid positive utslag på «Datakostnader» samt «Annonser» eller ca. kr. 7.000. Dette gir en netto på ca. kr. 40.000.

Ser vi bort fra utgifter til etablering av «Ny hjemmeside» samt muligens «Profilering» på kr. 24.389 samt «Jubileumsutgifter» på kr. 68.156, eller ekstraordinære utgifter på totalt kr. 92.545 ville vi i 2018 hatt et Årsresultat på +/- null.

Ved årsskifte 2018/19 har vi en beholdning av bøker på ca. 4.800 eksemplar som er på samme nivå som ved årsskifte 2017/2018.

www.kragerohistorielag.no er Historielagets hjemmeside. Her kan en finne nyttige opplysninger om Historielaget og dets virksomhet, bibliografi, artikler i Historieglimt, 12. ajourførte utgave utarbeidet av Birgitte Andersen og Kragerø bibliotek.

Du finner oss også på Facebook.

For øvrig kan du kontakte Historielaget på mailadressen:

post@kragerohistorielag.no

Vi takker alle medlemmer og andre for støtte og hjelp gjennom året!

Kragerø, mars 2019.

I styret for Kragerø og Skåtøy Historielag

Kåre Preben Hegland – Bjørn Olaf Isaksen – Oddbjørn Gudmestad – Trygve Braatø – Per Johnny Thoresen – Nora Bothner – Linn Clausen Endresen