ÅRSBERETNING 2019

| feb 16, 2021 |

ÅRSBERETNING 2019

Årsmøtet 2018 ble holdt 19.mars 2019 i Legatsalen, ca. 35 personer var tilstede.

Leder Kåre Preben Hegland ønsket alle velkommen og innkalling, annonse i KV og årsmøtets saksliste ble godkjent. Leder ble valgt som møteleder, Nora Bothner og Linn C. Endresen som årsmøtets referenter.

 

Nora Bothner og Linn C. Endresen delte på å lese årsberetningen. Årsberetningen ble deretter godkjent.

 

Kasserer Oddbjørn Gudmestad leste først Resultatregnskap og Balanse og deretter revisor Jens Sandbergs revisjonsberetning.

Det ble opplyst om at man på Historielagets hjemmeside kan registreres seg til å gi en støtte til Historielaget gjennom Norsk Tippings Grasroteandel.

 

Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag om endring av vedtekter.

Styret hadde fått brev fra Jimmy Åsen:

Åsen har sendt forslag til styret omhandlende sletting av graver. Åsen ber styret kontakte kommunen/Menighetsrådet og be dem kontakte Historielaget når graver skal slettes. Man er redd for at minner skal gå tapt hvis dette ikke gjøres.

  1. april i 2018 behandlet styret sak om å bli kontaktet ved sletting av graver og det ble gjort et styrevedtak på at Historielaget ønsker å bidra i slike saker. Historielaget vil få lister på graver som skal slettes fra Menighetskontoret og vil gå igjennom disse ved mottak. Slik kan man unngå at viktige kulturminner kan gå tapt.

Kai Køhler informerte om at han hadde vært på kirkegården hvor han ikke fant gravsteinen til Tellef Dahl Schweigaard på Schweigaardenes gravplass. Mener Dahl Schweigaard burde minnes på en eller annen måte. På Minnelunden ved Kragerø kirkegård finnes gravstøtter fra mennesker som har betydd mye for Kragerø «slengt her og der». Køhler hadde forslag om å lage en mere «offisiell» minnelund over menneske som har betydd noe. Leder mente dette var et godt forslag. Styret kan ta dette videre og se om dette er noe som er mulig.

 

 

Orienteringer under årsmøtet:

– 2018 har vært et jubileumsår for Historielaget og utgiftene større har derfor vært større enn vanlig grunnet arrangementer, m.m.

– Ny hjemmeside er opprettet; denne er fortsatt under etablering. Her finnes oppdatert informasjon, bl.a. styremøtereferater. Her kan man også registrere seg for Grasrotandelen.

– Historielaget planlegger tur til Kiil med «Gamle Kragerø» en gang etter 24. mai, da fergen er tilbake i byen. Leder av Sannidal Historielag vil være guide på denne turen.

– Tysk radarstasjon på Levangsheia – Historielaget ønsker tur hit i forkant av sommeren.

– Bjørn Olaf Isaksen snakket om artikkelen skoleelever skrev til årets Historieglimt. Det har kommet en del kommentarer på denne artikkelen, ikke udelt positive. Artikkelen kunne vært bedre og det blir et annet format på denne i 2019. Skoleklassene vil få et tema i år, slik at elevene kan skrive en historie knyttet til dette.

– Det ble oppfordret til å skrive artikler til Historieglimt.

Det var ingen andre kommentarer vedrørende orienteringene.

 

Styret har bestått av:

Leder – Kåre Preben Hegland, ikke på valg (1 år)

Nesteleder – Bjørn Olaf Isaksen, tok gjenvalg (2 år)

Kasserer – Oddbjørn Gudmestad, tok ikke gjenvalg

Sekretærer – Nora Bothner og Linn C. Endresen, tok gjenvalg (2 år). Disse blir også formelt kasserere. Styret deler på oppgaver tidligere utført av Oddbjørn Gudmestad

Styremedlem – Trygve Braatø og Per Johnny Thoresen, ikke på valg (1 år)

 

Nytt styremedlem: Arvid Sand (2 år)

 

Varamedlemmer: Tatt gjenvalg: Steinar Sannes, Else Bjørg, Lone Laland

Revisor: tatt gjenvalg: Jens Sandberg

 

Valgkomiteen: Sam Lunøe gir seg, Vidar Paus Knutsen og Anne-Kristine Aas fortsetter.

 

Oddbjørn Gudmestad gikk ut av styret og fikk blomster for sin innsats. Styret takket ham for en fantastisk og uvurderlig jobb utført over mange år. Styret inviterte Gudmestad til avskjedsmiddag i juni.

Sam Lunøe fikk blomst for sin flott innsats i valgkomiteen gjennom 15 år.

 

Gudmestad har vært ansvarlig for Historielagets regnskap etter at han gikk ut av styret.

 

Kr.150 pr. medlem ble vedtatt som kontingent.

 

I pausen ble det servert påsmurt, kaker og kaffe. Det ble også solgt lodd med flotte gevinster.

 

Kvelden ble avsluttet med et flottforedrag om GEO parken. Foredragsholder var Kristin Rognes.

Rognes fikk blomster for sitt foredrag.

 

 

Styremøter:

Det har vært holdt 8 styremøter i 2019. Mellom styremøtene har det også vært god kontakt mellom styret enten pr. telefon eller via e-post.

I tillegg har forespørsler pr. e-post vært fulgt opp, enten fra styret eller brakt videre til personer som kan bidra med opplysninger.

 

I 2019 har det har vært en nedgang i medlemsmassen på19 stk. Historielaget har nå 687 medlemmer.

 

Arrangementer:

 

  • juni dro Historielaget med Gamle Kragerø til Kil. Sverre Okkenhaug guidet oss underveis med historier om Kragerøs mange kunstnere, inkludert hendelser på gården Frøvik.

På brygga i Kil ble vi mottatt av Kjell Ove Heistad, leder i Sannidal historielag. Vi fikk bl.a. høre om Kil i gamle dager, samt hvordan yngre krefter i bygda bidro til nye boliger på gamle tomter. Før vi forlot Kil fikk de fleste av deltakerne en god kopp kafe og kake i Wesselgården spiseri og bryggerhus.

En stor takk til Gamle Kragerøs kaptein og mannskap på ferja denne dagen, og til de rundt 30 deltakerne som valgte å bli med Historielaget på lagets sommertur.

 

  • I august feiret Berg Kragerø Museums venner Jeias dag, hvor Historielaget bidro. Tradisjonen tro ble det samling i hagen bak det gamle museet med kaffe og kaker.

 

  • Presentasjon av Historieglimt 2019:

Tradisjonen tro ble årets Historieglimt presentert på biblioteket. I år var presentasjonen 5/12-19. Historielaget er fornøyd med oppmøtet og bra med samarbeidet med kommunen der de også hadde ett innslag. Denne gangen var det Tanja Røyskar som orienterte om fremdriften av Kulturminneplanen. Ett slikt samarbeid bør fortsette.

 

 

Annen virksomhet:

 

Tradisjonen tro hadde vi også i år salgstand på Kragerø Torg, også med spesielt gode tilbud på eldre årsskrifter. Folk benyttet anledningen til å supplere/komplettere sine boksamlinger.

 

Julesalget pågikk i perioden 7/12 til 21/12.

 

 

Økonomisk støtte gaver:

  • 10.000 til Kragerø Faste Billedgalleri, i forbindelse med utgivelsen av «Kunstnerliv»

  • 5.000 til Kragerø Bys Venner, bidrag til driften

  • 10.225 til vedlikehold av det elektriske anlegget i Dybedalsgruva, samt kr. 3.322 til dekning av strømutgifter i gruva.

  • også NOTE 5 «Gitte gaver».

 

 

Økonomi 2019:

Årsresultatet bærer preg av at det i år som i 2018, har vært to utgivelser.

I tillegg er det en negativ differanse stor kr. 80.912 mellom årets salgsinntekter og produksjons-utgiftene for utgivelsene, mens det tilsvarende for 2018 var en positiv differanse stor kr. 41.731.

Produksjonsprisen for «Furuholmen», med et opplag på 530 eksemplar, beløp seg til kr. 242 per eksemplar. Tilsvarende for «Historieglimt 2019» eller kr. 129 per eksemplar med et opplag på 950 eksemplar.

Salgsprisen til medlemmene var henholdsvis kr. 250 for «Furuholmen» og kr. 150 for «Historieglimt». Dekningsbidraget for årets utgivelser er med andre ord urovekkende lavt.

Da Historielaget i tillegg til et lavt dekningsbidrag sitter igjen med en restbeholdning på 175 eksemplar av «Furuholmen» og 330 eksemplar av «Historieglimt», resulterer dette i en ytterligere negativ påvirkning av Årsresultatet, da produksjonsprisen for denne beholdning, beløper seg til ca. kr. 85.000.

Hvis Historielaget fremover ikke får presset produksjonsprisen, kan foreningen ikke opprettholde salgsprisen på det nivå som har ligget fast fra og med «1994-utgivelsen». Da ble prisen økt fra kr. 100 til kr. 150 for medlemmer og fra kr. 150 til kr. 250 «Andre».

Årskontingenten på kr. 150 er etter Historielagets mening beskjeden, men regnskapsmessig ett betydelig bidrag til driften. I Årsregnskapet har Historielaget registrert at 21 medlemmer ikke har betalt kontingenten for 2019, dette utgjør kr. 3.150.

I 2019 og 2018 var ca. 36% av den totale inntekt kontingentinnbetalingene fra medlemmene (2 utgivelser dette år), mens den i 2017 var den på hele 45% (1 utgivelse dette år og det siste året med positivt Driftsresultat).

Fremover bør det legges arbeid i å informere om betydningen av det arbeidet som Kragerø og Skåtøy Historielag gjør for å forsvare en mulig økning av kontingenten samt øke interessen for og viljen til å støtte laget ved å tegne seg som medlem.

 

 

www.kragerohistorielag.no er historielagets hjemmeside. Her kan en finne nyttige opplysninger om Historielaget og dets virksomhet, bibliografi, artikler i Historieglimt, emneregister utarbeidet av Birgitte Andersen og Kragerø bibliotek, ajourført av Trygve Braatø.

Du finner oss også på Facebook.

For øvrig kan du kontakte Historielaget på mailadressen:

post@kragerohistorielag.no

Vi takker alle medlemmer og andre for støtte og hjelp gjennom året!

Kragerø, 4. mars 2020.

I styret for Kragerø og Skåtøy Historielag

Kåre Preben Hegland – Bjørn Olaf Isaksen – Trygve Braatø – Per Johnny Thoresen – Nora Bothner – Linn Clausen Endresen – Arvid Sand