ÅRSBERETNING 2020

| sep 21, 2021 |

ÅRSBERETNING 2020

Årsmøtet 2019 ble holdt 27. august 2020 på Berg Museum, 19 personer var til stede.

Innkomne forslag

Kåre Preben Hegland startet med å lese opp et forslag fra Aslak Thorsen angående innkallingen til årsmøtet da kun 19 personer vil kunne delta pga. corona-situasjonen vi er i. Hans forslag var da og utsette avstemminger og valg til et senere møte hvor alle som ønsker det kan delta i avgjørelsene.

Leders begrunnelse for hvorfor møtet likevel bør gjennomføres fikk 16 stemmer og Aslak Thorsens forslag fikk 3 stemmer. Møtet ble da satt.

Leder Kåre Preben Hegland ønsket deretter alle velkommen og innkalling, annonse i KV og årsmøtets saksliste ble godkjent. Leder ble valgt som møteleder, og Nora Bothner var årsmøtets referent

Nora Bothner og Linn C. Endresen delte på å lese årsberetningen. Årsberetningen ble deretter godkjent.

Kommentarer til denne;

Angående sletting av graver oppfordret Jimmi Åsen til å ta bilder av gravene som blir registrer eller tipset om.

Kasserer Oddbjørn Gudmestad leste først Resultatregnskap og Balanse og deretter revisor Jens Sandbergs revisjonsberetning.

Orienteringer under årsmøtet:

  • Det ble orientert om at utgivelsen og salget av boken starter i november måned, altså en måned tidligere.

  • Vi vil gå ut til større bedrifter i Kragerø og tilby annonser i boken mot at de mottar et visst antall bøker.

  • Bjørn Olaf Isaksen orienterte om at Historielaget hadde ønske om å flytte salget til Jens Lauersens plass, sommerstid. Det var det gitt tillatelse til, men at det lot seg ikke gjøre å finne et lager til oppbevaring av bøkene i området.

  • Regnskap: Oddbjørn Gudmestad leste regnskapet og revisjonsberetning. Det kom ingen spørsmål til dette.

  • Det ble opplyst om at man på Historielagets hjemmeside kan registreres seg til å gi en støtte til Historielaget gjennom Norsk Tippings Grasroteandel.

  • Kontingent: Styret foreslo videreføring av kr. 150,- som kontingent. Dette ble godkjent.

Innkomne forslag: Ingen innkomne forslag om endring av vedtekter.

Styret har bestått av:

Leder – Kåre Preben Hegland

På valg – ønsker ikke gjenvalg

Nestleder Bjørn Olaf Isaksen

Ikke på valg

Kasserer Oddbjørn Gudmestad

Ny (2 år)

Nora Bothner

Ikke på valg

Styremedlem Per Johnny Thoresen

Arvid Sand

På valg

 

Ikke på valg

Steinar Sannes

Lone Laland

Else Bjørg Finstad

Ønsker ikke gjenvalg

Ønsker ikke gjenvalg

Går inn som styremedlem

Valgkomiteen: Vidar Paus Knutsen, Anne­-Kristine Aas og Else Bjørg Finstad.

Ny leder ble valgt; Willy Nilsen.

Nye varamedlemmer: Anne-Kristine Aas, Per Johnny Thoresen, Tor Dønvik

Revisor: Jens Sandberg (gjenvalg)

Else Bjørg Finstad og Anne-Kristine Aas går ut av valgkomiteen. Nye medlemmer utnevnes av styret.

Medlemstall:

I 2020 har det har vært en nedgang i medlemsmassen på 13 stk. Historielaget har nå 674 medlemmer.

 

Styremøter:

Det har vært holdt 6 styremøter i 2020. Mellom styremøtene har det også vært god kontakt mellom styret enten pr. telefon eller via e-post.

I tillegg har forespørsler pr. e-post vært fulgt opp, enten fra styret eller brakt videre til personer som kan bidra med opplysninger.

Arrangementer:

Presentasjon av Historieglimt 2020:

Tradisjonen tro ble årets Historieglimt presentert på biblioteket. I år var presentasjonen 11/11 -20. Historielaget er fornøyd med oppmøtet, tross tiden vi er i. Noen av artikkelforfatterene presenterte selv sine artikler. Trygve Braatø bidro som vanlig med salg av bøker.

Siden mars – 2020 har det vært vanskelig å planlegge/gjennomføre arrangementer pga. corona-restriksjoner.

Annen virksomhet:

Tradisjonen tro hadde vi også i år salgstand på Kragerø Torg, også med spesielt gode tilbud på eldre årsskrifter. Folk benyttet anledningen til å supplere/komplettere sine boksamlinger.

Julesalget pågikk lørdag og mandager fra 14.11 – 21.12 -2020 

Økonomisk støtte/gaver:

Berg-vennene kr. 1.500

Berg-Kragerø Museum kr. 5.000

Tidligere styremedlemmer kr. 1.031

Strøm Dybedalsgruva kr. 2.629

TOTALT kr. 10.180

 

Mottatte gaver:

Gundersen / Ginsberg kr. 4.850

Diverse kr. 1.505

TOTALT kr. 6.355

 

 

Økonomi 2020:

En delvis forklaring på årets negative resultat stort kr. 40.117, kan henføres til vår andel av «Skjærgårdsgospel» som ble produsert i samarbeid med Skjærgårds.

Salget av denne utgivelse som startet primo desember beløp seg til kr. 6.938 (30 eksemplar) i 2020. Da produksjonsprisen eller kr. 34.225 for vår andel på 320 eksemplar, ga dette et netto negativt utslag i regnskapet for 2020 på kr. 27.287.

Hvis/når Skjærgårds blir utsolgt for sin andel av produksjonen, er avtalen at Skjærgårds kan overta bøker for kr. 150 per eksemplar fra vår beholdning. Ordinær utsalgspris er kr. 300.

I et forsøk på at en tidligere start av «Julesalget» samt tanker om at årets utgave av Historieglimt kunne være en mulig julegave til ansatte i det lokale næringsliv, ble opplaget satt til 1.000 eksemplar.

Dette ble dessverre ingen suksess. Ved årsskifte hadde vi en restbeholdning på ca 350 eksemplar. Totalsalget av årets utgivelse, til en produksjonspris på totalt kr 134.140, beløp seg til ca kr. 100.000. Med andre ord en ytterligere betydelig negativ påvirkning av regnskapet for 2020.

Innhold, pris på forarbeid, eksakt pris på trykking og hvordan forskjellige opplagsalternativ påvirker denne samt størrelsen på restbeholdningen av tidligere utgivelser, må være grunnlaget for fastsettelse av fremtidige opplagsstørrelser.

Salg av annonsesider i de enkelte utgivelser bør vurderes. Hva med et forsøk på å selge 10 sider a kr. 2.500?

Prisen på utgivelsene kr. 150 / kr. 250 bør ikke endres.

For å styrke økonomien er en justering av kontingenten fra i dag kr. 150 etter vår mening et mer gunstig alternativ.

Historielagets hjemmeside – www.kragerohistorielag.no. Her kan en finne nyttige opplysninger om Historielaget og dets virksomhet, bibliografi, artikler i Historieglimt, emneregister utarbeidet av Birgitte Andersen og Kragerø bibliotek, ajourført av Trygve Braatø.

Du finner oss også på Facebook.

For øvrig kan du kontakte Historielaget på mailadressen:

post@kragerohistorielag.no

Vi takker alle medlemmer og andre for støtte og hjelp gjennom året!

Kragerø, 4. mars 2021.

I styret for Kragerø og Skåtøy Historielag

Kåre Preben Hegland – Willy Nilsen, ny leder – Bjørn Olaf Isaksen – Trygve Braatø – Per Johnny Thoresen – Nora Bothner – Linn Clausen Endresen – Arvid Sand