Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 23.3.2023

§1 Historielaget har sitt virkeområde i Kragerø gamle byområde og tidligere Skåtøy kommune.

§2 Lagets formål er: – å vekke interesse for og spre kunnskap om Kragerødistriktets fortid. – å arbeide for at kulturhistoriske verdier innen lagets virkeområde blir tatt vare på og vernet om.

§3 For å nå målet har laget til oppgave: – å organisere og hjelpe fram lokalhistorisk virksomhet i form av møter, kurser, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlige tradisjoner og andre tiltak av historisk interesse. – å samarbeide med Berg Kragerø Museum, med andre lokalhistoriske foreninger og med offentlige og private institusjoner som interesserer seg for historie og kulturvern. – å gi ut et årsskrift og eventuelt andre publikasjoner om distriktets lokalhistorie.

§4 Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Det holdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres med minst to ukers varsel. Årsmøtet behandler følgende saker: Årsmelding, revidert regnskap, årskontingent, valg av styre, revisor og valgkomite. Årsmøtet vedtar vedtektsendringer. Forslag om dette må være styret i hende minst en uke før årsmøtet.

§5 Historielaget ledes av et styre som består av minst 5 medlemmer; leder, nestleder, sekretær og 2 styremedlemmer. I tillegg velges 2 varamedlemmer. Alle velges ved særskilt valg. Leder og nestleder er ikke på valg samme år. Styremedlemmene velges for 2 år, varamedlemmene for 1 år av gangen. Det tilstrebes at minst ett styremedlem kommer fra øydistriktet (tidligere Skåtøy kommune). Styret har møte minst 2 ganger i året. Det kan ikke gjøres vedtak uten at leder eller nestleder og minst to andre styremedlemmer er til stede. Styret velger redaksjonskomite og andre nødvendige arbeidsgrupper.

§6 Styret er ansvarlig utgiver av alle publikasjoner som historielaget gir ut. Dette gjelder både trykte publikasjoner og slike som er lagt ut på historielagets hjemmeside på internett. Styret velger redaktør og redaksjonskomite. Redaktøren møter i styret når saker verd. bokutgivelser skal behandles.

§7 Styret skal plassere historielagets midler innenfor det som et tillatt for umyndiges midler, dvs. plassert i bank til den til enhver tid best oppnåelige rente. Plassering av midler utover dette, for eksempel investering i eiendom til eget bruk, skal forelegges det ordinære årsmøte, evt. ekstraordinært innkalt årsmøte, for godkjenning. Styret har ellers fullmakt til å disponere historielagets midler når dette hører til den ordinære drift av laget.

§8 Om styret ikke holder årsmøte i 2 påfølgende år, kan en frivillig gruppe av medlemmer – etter vanlig kunngjøring – holde årsmøte. Det nye styret overtar det gamle styrets retter og plikter.

§9 Hvis laget blir oppløst eller går inn, tilfaller eventuell formue Stiftelsen Berg Kragerø Museum. Historielaget kan ikke oppløses uten med 2/3 flertall på ekstraordinært årsmøte.